Semester

MaxPA har stöd för beräkning av semesterrätt och semesterersättning samt semestertillägg.

Inställningar - organisation

Under fliken "Semesterinst" i organisationsbilden kan man göra inställningar per anställningstyp.

  • Semesterskuld - Anger huruvida semesterskulden skall bokföras i de verifikationer som produceras
  • Semesterår - Anger när semesteråret börjar, antingen 1:a januari eller 1:a april.
  • Intjänandeår - Anger huruvida man kan ta ut årets intjänade semesterdagar under innevarande år, eller om man först måste tjäna in semestern under ett semesterår, innan de kan tas ut.
  • Semestertillägg - Anger om semestertillägg skall betalas ut i samband med uttag ("Uttag"), eller då semesteråret är slut ("Semesterår").
  • Rörligt semestertillägg - Aktiverar möjligheten att använda sig av rörligt semestertill, dvs tillägg som baseras på tidigare rörlig lön så som OB, provision, etc.
  • Semesterutfyllnad - Aktiverar funktion för att fylla ut semesterlön så att en lägstanivå garanteras.

Inställningar - anställning

I fliken "Anställningsuppgifter" i anställningsbilden anger man först huruvida den anställde har semesterrätt eller får semesterersättning, vilken man väljer i rullgardinen på "Semester"-raden. Om man valde semesterrätt kan man då ange hur många dagar semesterdagar per år man har rätt till. Om man väljer semesterersättning kommer det att betalas ut ett procentuellt belopp på semestergrundande lön. Procentsatsen bestämms av aktuellt anställningsavtal, normalt sett 12%.

Om du varken vill att semesterrätt ska upparbetas eller att semesterersättning genereras automatiskt, skall du välja "Semesterrätt" och lämna rutan för antal dagar blank.

Uppstart

Om dina anställda har sparad semester skall du gå in i fliken "Semester" i anställningsbilden. Där kan du registrera sparad semester för tidigare semesterår.

Intjänade (ej uttagna) semesterdagar för innevarande år måste rapporteras som händelsetypen "Semesterinsättning" när du börjar använda MaxPA.

Rapportering

Om den anställda har semesterrätt kommer de händelser som är semestergrundande att skapa semesterrätt. I rapporteringsbilden och lönespecifikationen (ej PDF) kan man se genererad semesterrätt på varje rad. Månadslön ökar alltid semesterrätten medan ledighet/frånvaro minskar semesterrätten endast om omfatting är 100%. Systemet tar för närvarande inte hänsyn till ledigheter som minskar semestern efter visst antal dagar.

När den anställde tar ut sin semester rapporteras detta som händelsen "Semesteruttag". Om det istället är ett uttag av sparad semester rapporteras händelsen "Semesteruttag, sparad".

Semesterersättning

Timanställda med kortare anställningar eller oregelbundna arbetstider får semesterersättning. Semesterersättning skapas automatiskt som en separat lönerad vid lönekörning om man angivit detta i anställningsbilden. I rullgardinen "Semester" skall "Semesterersättning" väljas. Procentsatsen för semesterersättningen hämtas ifrån anställningsavtalet. Om inget anställningsavtal har angivits för anställningen, används 12%.

Man kan också välja att fondera semesterersättningen istället för att betala ut den varje lönekörning. Då väljer man istället "Semesterersättning, sparad" i rullgardinen "Semester". När man väljer att betala ut denna semesterersättning så skall händelsen "Semesteruttag, skuld" väljas.

Semestertillägg

Semestertillägg skapas automatisk om man har angivit detta i inställningsbilden "Semesterinst.". Där kan man ange huruvida semestertillägg skall genereras i samband med semesteruttag, eller om semestertilläggen skall komma i klump i första lönekörningen på det nya semesteråret. Semestertilläggets storlek bestäms av anställningsavtalet. Om standardavtalet används blir semestertillägget 0,43 procent av månadslönen för varje betald semesterdag. Har arbetstagaren fasta lönetillägg ökas månadslönen med dessa tillägg före beräkningen av semestertillägget.

Stöd för rörligt semestertillägg finns också. Rörligt semestertillägg används för anställda där den rörliga delen av lönen är stor. Det rörliga semestertillägget räknas ut baserat på hur stor den rörliga lönen var föregående semesterår. Formlerna för beräkningen varierar beroende på vilket kollektivantal som används.

Semesteromräkning

Om man använder "Uttagsår samma som intjänandeår" görs tillägg eller avdrag om omfattningen på anställningen har ändrats under året. Om man t.ex tjänade in semesterrätten till en genomsnittlig omfattning av 50% medan man tog ut semesterdagarna då omfattningen var 100%, kommer ett avdrag att göras.

När man tar ut sparad semester kan också avdrag eller tillägg genereras om anställningens omfattning är annorlunda då semstern tjänades in jämfört med då den togs ut.

Timanställda med semesterrätt

Timanställda kan också ha semesterrätt istället för semesterersättning. Då skall man välja "Semesterrätt" i rullgardinen "Semester" i fliken "Anställningsuppgifter", samt ange antalet semesterdagar. När den anställde tar ut semesterdagar räknas semesterdaglönen ut genom att man tar föregående semesterårs semestergrundande lön multiplicerat med 12% (eller vad aktuellt avtal säger) och delar detta med antalet semesterdagar.

Om man inte använt MaxPA under hela föregående semesterår är det viktigt att man lägger in ingående balans för "Semestergrund" i fliken "Saldo" i anställningsbilden.

När den anställde tar ut sin semester skall man rapportera händelsen "Semesterlön, rörlig".

Rörlig semesterlön

Månadsanställda med stor andel rörlig lön, t.ex provisioner, skall få rörlig semesterlön. Denna semesterdaglön räknas ut på samma sätt som för timanställda med semesterrätt (se ovan).

För att aktivera rörlig semesterlön skall man i "Semester"-fliken kryssa i "Semesterdaglön".

När den anställde tar ut sin semester rapporterar man händelsen "Semesteruttag". Då kommer två lönerader för semesterlönen respektive avdrag från månadslönen, skapas.