Komplett lönesystem

MaxPA är ett fullfjädrat lönesystem. Systemet passar för såväl stora som små företag. Förutom funktioner för själva löneadministrationen finns moduler för schema, tidrapportering och reseräkningar.

MaxPA används i många olika branscher och det finns en mängd olika färdigkonfigurerade kollektivavtal. Det går också att göra lokala avvikelser för det egna företaget eller koncernen.

Prova gratis

Anställningsregister

Grunduppgifter över de anställda men även kostnadsställe, semester, bilförmån, schema m.m.

Automatisk skatteberäkning

Skatteavdrag enligt tabell, engångsskatt eller ej huvudarbetsgivare.

Automatisk hantering av semestergrundande frånvaro

Löneprogrammet håll koll sjukperioder och hur många dagar de anställda varit föräldralediga.

Anställningsavtal

Skapa anställningsavtal direkt i löneprogrammet. Det färdiga avtalet kan sedan skrivas under digitalt via Kivra.

ATF - Arbetstidsförkortning

Automatisk beräkning av arbetstidsförkortning.

Arbetspass

Skapa och redigera arbetspass via schemamodulen eller direkt i kalender.

Attestering

I attestbilden attesterar administratör eller chef tidrapporter, frånvaroansökningar, utlägg och reseräkningar. Efter godkännande skapas löneunderlag automatisk.

Bilförmån

Hantering av bilförmån.

Checklista

Genom att följa stegen i checklistan får ni full överblick över avslutsrutinen, från att skicka lönespecifikationer till att lämna in arbetsgivardeklarationen.

Bokföring

Lönekostnaderna kan konteras på valfritt antal dimensioner. Normalkontering på anställda och avvikande kontering vid lönerapporteringen. Kontoplanen anpassas efter ekonomisystem och bokföringverifikationen skickas till ekonomisystemet med en knapptryckning.

Bokningsmodul

Boka in era anställda på vakanta arbetspass eller exempelvis kundbesök. Den anställde får en notifiering att denne har en ny bokning samt vart och till vem de ska åka. Faktureringsunderlag skapas sedan utifrån bokningarna.

Debitering av tid

De anställda kan rapportera sina arbetade timmar på olika debiteringar (projekt). Sedan kan fakturaunderlag tas fram.

Dimensioner

I MaxPA kan du lägga upp obegränsat antal dimensioner som exempelvis kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.

Egenrapportering

I MaxPAs app kan era anställda själva rapportera tid, utlägg, milersättning och ansöka om ledighet.

Etiketter

Genom att använda funktionen etiketter kan man bland annat gruppera olika personer och ge dem ett ápris på en specifik lönehändelse.

Extra lönekörningar

I MaxPA kan alltid skapa extra lönekörningar för att exempelvis betala ut förskottslön.

Friskvård

Hantera utlägg för friskvård i löneprogrammet och ha koll på hur mycket de anställda nyttjat via en ackumulator.

Frånvarohantering

I MaxPA beräknas belopp för tjänstledighet, föräldrapenning, sjukfrånvaro automatiskt enligt formler för gällande kollektivavtal.

Förskottshantering

Hantering av förskottsutbetalning av lön.

Förmåner

I MaxPA kan du hantera alla företagets förmåner, allt från bilförmån till sjukvårdsförsäkring.

Frånvaroplanering

I egenrapporteringen kan de anställda själva ansöka om ledighet, som sedan godkänns eller avslås av behörig chef eller administratör. Det går även att ta fram en lista som tydligt visar de anställdas ansökta och godkända ledighet, perfekt inför sommarledigheten!

HR

Håll koll på era anställda med hjälp av MaxPAs HR-modul. Skapa notiser, skicka meddelanden till de anställda och skapa aktiviteter som exempelvis utvecklingsavtal. Förutom detta kan ni även koppla organisationstillhörighet på de anställda, ladda upp dokumentation samt skapa anställningsavtal och arbetsgivarintyg.

Fakturering

Skapa faktureringsunderlag från arbetade timmar och skapa fakturan direkt i löneprogrammet.

Idrottsutövare

MaxPA har stöd för de speciella skatteregler som gäller för idrottsutövare, där ingen arbetsgivaravgift betalas så länge årslönen inte överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Jour-beräkningar

Beräkning av belopp för jourtid enligt valt kollektivavtal.

Jämkning och engångsskatt

MaxPA har stöd för särskild beräkningsgrund enligt skatteverket.

Kostnadsställe

Få större koll på er verksamhet genom att använda er av kostnadsställen.

Kompensationstid

Beräkning av kompsaldo för övertid och jour.

Kalender

I kalendern kan du följa den anställdes närvaro/frånvarotid fördelat i antal timmar på månads- och årsbasis. Du kan även lägga till och korrigera lönehändelser såsom närvaro, frånvaro och övertid.

Kollektivavtal

I MaxPA finns en mängd färdigkonfigurerade kollektivavtal. Skulle ert avtal saknas löser vi det.

Kompetenser

Genom att sätta kompetenser på era anställda säkerställer ni att rätt person är på rätt plats.

Löneartsregister

Redan från start finns de vanligaste lönearterna inlagda utifrån ert valda kollektivavtal, t ex månadslön, timlön, olika förmåner, milersättning och traktamenten.

Löneackumulatorer

Genom ackumulatorerna får du alltid en tydlig bild över exempelvis semestergrund, semestersättning, kompsaldo, friskvård, arbetstidsförkortning, övertid med mera.

Lönespecifikation

Gör lönespecifikationen personlig genom att lägga in företagetslogga. Lönespecifikationen skickas GDPR-säkert till de anställdas användarsida i MaxPA eller via Kivra.

Lönerevision

Fixa lönerevisionen snabbt och enkelt direkt i löneprogrammet.

Löneutmätning

Gör löneutmätningen direkt i löneprogrammet.

Milersättning

Beräkning av skattefri samt skattepliktig milersättning.

Massrapportering

Genom att använda funktionen massrapportering vid exempelvis arvode eller friskvårdsersättning påskyndar ni arbetet avsevärt.

Nattläge

Trött i ögonen efter många timmar framför skärmen? I MaxPA kan du aktivera nattläge, testa du också!

Nettohantering

Löneprogrammet hanterar både nettoavdrag- och tillägg.

OB-tillägg

Beräkning av belopp för olika klasser av obekväm arbetstid i enlighet med valt kollektivavtal.

Preliminärskatt

Automatiskt skatteavdrag enligt tabell, engångsskatt eller ej huvudarbetsgivare.

Retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv löneökning.

Organisationsträd

Genom att skapa ett organisationsträd i löneprogrammet får du en tydlig bild över hur organisationen ser ut beträffande avdelningar, chefer och anställda. Med det avancerade behörighetssystemet bygger ni egna roller och kan tilldela dessa per organisationsenhet, för maximal flexibilitet.

Reseräkningsmodul

Med MaxPAs användarvänliga reseräkningsmodul får du full koll på din reseräkning, med minimalt manuellt arbete! Den anställde registrerar enkelt sin resa och sina utlägg i sin mobiltelefon, löneprogrammet räknar sedan automatiskt ut bilersättning, utlägg och traktamenten. Utsedd chef eller administratör attesterar underlaget och utbetalningen görs via lön. Genom integrationen med Google maps håller programmet koll på din bilresa, så att du slipper hålla reda på distans. Enklare än såhär blir det inte!

Rapportgenerator (ekonomisk analys)

Använd ekonomisk analys för att ta ut rapporter från löneprogrammet.

Semesterhantering och semesterersättning

MaxPA har stöd för beräkning av semesterrätt för både månads- och timanställda, semesterersättning (med direkt utbetalning eller fondering) samt fast och rörligt semestertillägg.

Semesterskuldlista och semesterårsskifte

Få koll på semesterskulden genom att aktivera semesterskuldlistan. Semesterskiftet sker automatiskt i löneprogrammet.

Sjukfrånvaro

Löneprogrammet beräknar karensavdrag, sjukavdrag samt sjuklön automatiskt. Och håller dessutom koll på sjukperioderna.

Sparas i molnet

Eftersom MaxPA är helt webbaserat behöver du inte spara något lokalt på din egen dator.

Slutlön

Löneprogrammets rutin för slutlön förenklar arbetet när en anställd avslutar sin anställning.

Schema och bemanning

Med MaxPAs schemodul kan du enkelt lägga scheman samt planera bemanningen. Från schemat beräknas bland annat OB-tillägg och flextid automatisk. Självklart finns även personalliggare.

Stämpling

Anställda kan rapportera ankomst, hemgång m.m via vår mobilapp eller via en monitor på väggen.

Tidrapportering

Spara tid genom att låta era anställda själva rapportera frånvaro, projekttid, utlägg, reseräkningar mm via vår mobilapp. Lön skapas automatiskt efter attestering av chef eller administratör. Förutom att rapportera tid kan de anställda även se sina lönespecifikationer, semester- samt kompsaldo.

Traktamenten

Löneprogrammet har stöd för traktamenten inom Sverige och vart du än vill resa i världen. Alltid uppdaterat enligt senaste lagstadgning och belopp.

Utläggshantering

Förutom momshantering har löneprogrammet en inbyggd avancerad kvittotolk så att datum, belopp och moms automatiskt hämtas in på aktuellt utlägg, det enda de anställda behöver göra är att ta en bild på kvittot med sin mobil.

Övertid

Beräkning av belopp för övertid och restid enligt valt kollektivavtal.

API

MaxPA har skräddarsydda integrationer med bland annat Acconomy, Arbetsgivarintyg.nu, Fortnox, Kivra, Skatteverket, Speedledger, 24SevenOffice. Det öppna API:et gör det enkelt att integrera MaxPA med i princip vilket annat system som helst.

AGI - Arbetsgivardeklaration på individnivå

Underlagen för skattedeklarationen presenteras ruta för ruta och lämnas enkelt in med en knapptryckning.

Arbetsgivarintyg

Genom integrationen med Arbetsgivarintyg.nu skapas arbetsgivarintyg enkelt direkt i MaxPA.

Bankfil

Filexport av utbetalningsuppdrag till bank (Nordea PO3, Swedbank SUS och Bankgiro Lön).

Bank-ID

Använd Bank_ID för en säker inloggning på ditt användarkonto. Bank-ID kan även användas för att signera anställningsavtal skapade i löneprogrammet.

Bygg-LÖSEN

Löneprogrammet tar fram filen för Bygg-LÖSEN, det enda du behöver göra är att ladda upp den.

Collectum

I MaxPA kan du ta ut en fil med underlaget som behövs för att rapportera till Collectum.

Export

Genom integrationer, SIE- eller paXMl-filer kan ni enkelt exportera bokföring eller annan information från lönesystemet.

FORA

Genom att aktivera funktionen skapar löneprogrammet automatisk filen till FORA utifrån löneunderlaget.

FOS (CSR-förfrågan)

Löneprogrammet gör automatisk en FOS-förfrågan hos Skatteverket i samband med att du lägger in en ny anställd. Tack vare detta får de anställda alltid korrekt skattetabell samt eventuellt jämkningsbeslut.

Google

Integration med Google maps och Google kalender.

Import

Importera anställda, ackumulatorer, semester och personkort. MaxPA har stöd för excelfiler, CSV, paXML, TLU, import lönerader, Hogia samt Vismas personallista.

Integrationer

MaxPA har skräddarsydda integrationer med bland annat Acconomy, Arbetsgivarintyg.nu, Easy Cashier, Fortnox, Kivra, Skatteverket, Speedledger, 24SevenOffice, Zoezi, Google. Det öppna API:et gör det enkelt att integrera MaxPA med i princip vilket annat system som helst.

Kontrolluppgifter

Filexport av kontrolluppgifter till skatteverket.

Kivra

Tack vare integrationen med Kivra kan era anställda få lönespecifikationerna via Kivra. Signering av anställningsavtal kan även göras via Kivra.

PAXml

Löneprogrammet har stöd för filformaten PAXml.

SPAR

Integrationen mot SPAR (statens personuppgiftsregister) möjliggör automatisk hämtning av adresser till folkbokförda personer i Sverige.

Statistikrapportering

Få underlag till SCB, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivaralliansen direkt i löneprogrammet.

SIE-filer

Löneprogrammet har stöd för filformatet SIE.